Chưa say

cảm giác vừa tới độ. đủ để mềm môi, loản mắt. đủ để thấy rõ từng giòng rượu chao vào chén. đủ để nhận rõ từng khuôn mặt thân thuộc trong lùm ánh sáng vàng vọt. đủ để thấy những gì là phù du, những gì là sự thực. Và đủ để biết rằng chữ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: